Historia Drukuj
Wpisany przez Administrator   

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRA?Y PO?ARNEJ W GROMNIKU 1924r.-2008r.

Historia (CHRONOLOGICZNIE: najwa?niejsze fakty, powstanie, zalo?yciele, sztandar, najwa?niejsze akcje ratownicze, dzia?alno?? sportowa, spo?eczna, religijna, baza, samochody, sprz?t rok otrzymywania itp.)

- 18 maja Anno Domini 1924 zgodnie z propozycj? Gustawa Przyehockiego wczesny kierownik szko?y Micha? Bartosz zwo?a? spotkanie mieszka?cw w celu utworzenia brygady do gaszenia po?arw i likwidowania wszelkich szkd. Spotkanie to odby?o si? w szkole powszechnej po sumie, ktr? odprawi? ks.Edward Pykasz. Na zebraniu obecni byli: Micha? Bartosz, Micha? G?sior, Jan i Andrzej Bana?, W?adys?aw Sobol, Tadeusz i Stanis?aw Rutkowski, Stanis?aw Kucharzyk, Kiero?ski, le?niczy Wjcik. Tydzie? p?niej 25 maja 1924r. do??czyli do nich Tadeusz Florek, Jan D?bosz, Adam i Jan Uchwat. Dwie pary koni do zaprz?gu zapewni? Jan Chwalobg w?a?ciciel dworu, natomiast z gospodarzy par? koni zapewnili z gr Andrzej O?liz?o i z zalesia Wojciech Sopala.

- 1 lipca 1924r w poniedzia?ek porucznik Tadeusz Rutkowski (pierwszy komendant stra?y, p?niej funkcj? przej?? Jan Bana?) z?o?y? meldunek naczelnikowi organizacji wojskowej Strzelec, ?e istnieje Ochotnicza Stra? Ogniowa w Gromniku. Gromnik wwczas liczy? 1659 mieszkancw, wjtem by? Stanis?aw Florek, a proboszczem wsi ks. W?owicz, w?a?cicielem dworu Jan Chwalibg.

- 1926r, ze stra?akami spotka? si? biskup tarnowski Edward Komar wczasie wizytacji parafi gromnickiej, Rozpocz?to zbirk? potrzebnego sprz?tu do gaszenia po?arw. W pierwszych pocz?tkach stra? posiada?a kilka bosakw i che?mw.

- 1929r. z wyboru funkcj? naczelnika przejmuje Andrzej Bana? i pe?ni j? do 1955 roku.

- w latach 30-tych zbudowano drewniana remiz?, ktra mie?ci?a 2 wozy konne, jeden z beczk? na wod?, a drugi do przewozu stra?akw

- 1935r. zakupiono sikawk? r?czn? Druchna

- 1939r. przydzielono motopomp? M800 magirus. W czasie okupacji motopompa ukrywana by?a przed Niemcami w Siemiechowie u pana W?adys?awa Kwieka. Prazesem stra?y by? Piotr Pyzik. Sikawk? r?czn? Niemcy zabrali do pompowania wody z okopw.

- 1945r. rozpocz?to budow? remizy, ktr? uko?czono w 1950 roku, Remiza ta by?a nale?ycie wykorzystywana: kwaterowa?o w niej wojsko, by? skup owocw, zlewnia mleka, wy?wietlano filmy, odbywa?y si? zebrania. Po wojnie naczelnikiem by? nadal Andrzej Bana?, zast?pc? Aleksander Truchari, a skarbnikiem Jan Sowa.

-1948r. zakupiono wojskowy wz konny w Siedliskach za 60 ty?. z?. W tym czasie teren dzia?ania stra?y w Gromniku obejmowa? wsie: Chojnik, Siemiechw, Brzozowa, Siedliska, Wrblowice, Golanka. Po reformie administracyjnej dosz?y Polichty i Rzepiennik Marciszewski.

-1953r. zakupiono samochd marki Adler w Tuchowie za 10 ty?. z?.

- od 1 955r naczelnikiem stra?y w Gromniku i naczelnikiem rejonu Nr.11 by? Franciszek Burnat, ktremu podlega?y gminy Gromnik i Ci??kowice, w tym roku otrzymano z Powiatowej Komendy Stra?y motopomp? Leopolia.

- 1957r. . wybrano nowy zarz?d prezesem zosta? W?adys?aw Sorys, naczelnik Franciszek Burnat, zast?pca Jzef Kurczab, cz?onkowie zarz?du to: Burnat St., Bana? A., Rejkowicz F., Kapa?ka J., Bajorek W?. i Sowa J. w tym samym roku otrzymano z Komendy Wojewdzkiej Stra?y Po?arnej Krakw samochd marki Star 20

- 1958r. spali? si? dom Kurczaba St., a w nim 3 dzieci i kobieta, oprcz tego wyje?d?ano jeszcze 10 razy do po?arw.

- 1 959r. zakupiono samoehod marki Dodge %T w Wieliczce za 15 820z?. W Gromniku by?o 6 po?arw, a poza teren Gromnika wyje?d?ano 14 razy.Z terenu dzia?ania stra?y w Gromniku wy??czono Siedliska i Wrblowice.

-1962r. wybudownno drewnian? suszarni? na w??e.

- 1964r, straz otrzymuje pierwszy pojazd ze zbiornikiem na wod? i jest to nowy samochd Star 25 GBM 2,5/8, (s?u?y? on do 1988 roku), wraz z samochodem do podzia?u wchodzi motopompa Polonia P03 M8/8

1973r. Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku zostaje przekazany sztandar.

-1980r. na wyposa?enie zostaje wprowadzony drugi pojazd i jest to GLM ,ZUK oraz nowszy typ motopompy Polonia P04 M8/8, w p?niejszych latach otrzymujemy nast?pn? motopomp? Polonia P04, ktra zast?puje P03 na samochodzie GBM;

- 1 986r. rozpocz?to budow? nowej remizy na dzia?ce tu? obok;

- 1 990r. z Zawodowej Stra?y Po?arnej w Brzesku zakupiono ci??ki samochd ga?niczy GCBA 6/32 marki JE?CZ 004 (s?u?y do dzi?) oraz samochd GLM ,?UK, ktry zast?pi? poprzednika. Pojazdy te gara?owa?y ju? w nowym cho? jeszcze nie wyko?czonym budynku stra?nicy, aby przyspieszy? budow?, wyko?czy? pomieszczenia (wi?kszo?? prac przy budowie odby?a si? w czynie spo?ecznym) podj?to decyzj? o sprzedaniu starej remizy. Sprzeda? starej remizy pozwoli?a na wyko?czenie gara?u (trzy stanowiska na pojazdy ratownicze w tym jedno przelotowe i jedno z kana?em na remonty pojazdw), oraz pomieszcze? ?azienki, kot?owni, magazynku mechanikw, kuchni i ma?ej ?wietlicy oraz biura Zarz?du.

-1995r. decyzj? nr.43/1/KSRG z dnia 28.02.1995r. Ochotnicza Stra? Po?arna w Gromniku jako jedna z pierwszych w wojewdztwie zostaje w??czona do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego. Wyr?nienie to zmobilizowa?o bardziej cz?onkw do pozyskania lepszego sprz?tu i pojazdw, ktre mog?yby podejmowa? dzia?ania ratownicze w szerszym zakresie. Na wyposa?eniu po tym okresie pojawi?y si? nowe modele mundurw bojowych (ubrania koszarowe i bojowe NOMEX), nowe wzory he?mw (Kalisz PH-5), sprz?t do ratownictwa drogowego i wiele innych;

- 2000r. za pozyskane pieni?dze od so?ectwa Gromnik zakupiono u?ywany samochd marki FORD Transit (rok prod. 1988) za 11 000z?., ktrego rok p?niej dzi?ki wsparciu gminy i dotacji z Zarz?du Wojewdzkiego ZOSP RP w Krakowie karosujemy w firmie Bonex na lekki samochd ratownictwa technicznego SLRT;

- 2001r z Niemiec przywieziono samochd GLAM OPEL Blitz (rok prod.1972); otrzymujemy go nieodp?atnie dzi?ki wsp?pracy starostwa tarnowskiego z niemieckim miastem Pfaffenhoffen, pojazd ten zast?puje samochd ZUK, ktrego przekazujemy do OSP Rzepiennik Marciszewski;

- 2006r. Zarz?d w porozumieniu z Wjtem rozpoczyna starania o zakup nowego ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego;

- 2007r. po przeprowadzeniu przetargu zostaje zakupiony nowy ?redni samochd ratowniczo-ga?niczy GBARt 2.5/16 marki MAN TGM 13.280 4x4 za kwot? 549 402,2Oz?, samochody SLRT Ford Transit i GLAM OPEL Blitz zostaj? sprzedane;

- 2008r. za pieni?dze ze sprzeda?y pojazdw zostaje zakupiony samochd marki MERCEDES Sprinter 212D (rok prod. 1996) cena pojazdu to 2l000z?, ktry zostaje przystosowany jako SLBus-8.

Historyczne zdj?cia w dziale->Galeria<- ZAPRASZAMY!