AKTUALNO?CI :
Dzie? otwarty w ZSOIZ - Pokaz Ratowniczo- Ga?niczy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

28 kwietnia 2015 roku , nasi druhowie wzi?li udzia? w dniu otwartym ZSOIZ w Gromniku. Podczas dnia otwartego nasza jednostka zaprezentowa?a sprz?t ktry zosta? wystawiony na placu przy amfiteatrze. Stra?acy omawiali sprz?t oraz odpowiadali na pytania m?odzie?y. W tym czasie zast?p GABRt wzi?? udzia? w symulowanym zdarzeniu drogowym . Fotorelacja oraz wideo poni?ej.

FOTO

WIDEO

 
Kontrola gotowo?ci bojowej... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

15.04.2015 r.

O godzinie 12:10 syrena alarmowa wezwa?a naszych druhw do remizy, jak si? okaza?o powodem by?a kontrola gotowo?ci bojowej. Przeprowadzili j? oficerowie z Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, sprawdzaj?c stan gotowo?ci bojowej oraz wyszkolenia cz?onkw naszej jednostki. Ocena ko?cowa kontroli gotowo?ci "Bardzo Dobry".

 
Powalone drzewo... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

14.04.2015 r.

O godzinie 10:06 zostali?my zadysponowani do usuni?cia drzewa ktre pochyli?o si? nad jezdni? drogi wojewdzkiej 977 w Gromniku. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuni?ciu drzewa za pomoc? pilarki. W dzia?aniach trwaj?cych 20 min bra? udzia? zast?p GBARt z naszej jednostki.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jak co rok nasza jednostka odpowiadaj?c na zaproszenie dyrektora pana mgr Wies?awa Wjcika uczestniczy?a w Dniu Otwartym w ZSOiZ im. Jana Paw?a II w Gromniku. Tutejsza placwka wychodz?c naprzeciw przysz?ym licealistom chc?c pomc Im w podj?ciu decyzji co do dalszego kszta?cenia w swoim ?yciu, przedstawia swoj? ofert? programow? w praktyczny sposb. Ka?dy odwiedzaj?cy w tym dniu mury szko?y na ?ywo mg? zobaczy?, oceni?, przekona? si? jak wygl?da nauka w klasach mundurowych. Wyk?adowcy udzielali wszelkich niezb?dnych informacji przybli?aj?c program kszta?cenia. Stra?acy naszej jednostki reprezentuj?cy program po?arniczy realizowany w klasie mundurowej o tej samej nazwie zorganizowali pokaz sprz?tu na co dzie? wykorzystywanego w dzia?aniach ratowniczych. By? to mi?dzy innymi: sprz?t ochrony osobistej stra?aka, sprz?t do ratownictwa technicznego, wodnego, i medycznego. Zainteresowanie prezentacj? by?o ogromne. Przyszli adepci byli bardzo dociekliwi, zadawali du?? ilo?? pyta? zwi?zanych z kszta?ceniem na tym kierunku, a w przysz?o?ci z mo?liwo?ciami podj?cia s?u?by w szeregach stra?y po?arnej. Mamy nadziej? ?e u?atwili?my im podj?cie decyzji zwi?zanej z pog??bianiem wiedzy po?arniczej. Oferta programowa tutejszego Liceum Oglnokszta?c?cego obejmuje wiele kierunkw realizowanych w klasach mundurowych i nie tylko, oprcz omwionego programu po?arniczego szko?a oferuje program policyjny, lotniczy, artystyczno - medialny, sportowy z odnow? biologiczn?, sportowy pi?ki siatkowej.

Zapraszamy na kolejny dzie? otwarty dnia 28.04.2015 r. gdzie odb?dzie si? pokaz s?u?b ratowniczych. Zapraszamy! PROGRAM DNI OTWARTYCH

 
Po?ar zaro?li... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

12.04.2015 r.

O godzinie 20:40 zostali?my zadysponowani do po?aru zaro?li przy drodze wojewdzkiej w kierunku Ci??kowic. Jak si? okaza?o po doje?dzie we wskazane miejsce po?ar mia? miejsce po drugiej stronie rzeki Bia?a. Po dotarciu inn? drog? na miejsce po?aru okaza?o si? ?e pal? si? zaro?la, oraz ga??zie w sumie oko?o 3 metrw sze?ciennych. Dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o?wietleniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego pr?du wody w natarciu. Po ugaszeniu po?aru pogorzelisko zosta?o zabezpieczone i po oko?o 1,5 godzinie wrcili?my do remizy. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik oraz Policja.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.