AKTUALNO?CI :
Powa?ny wypadek na ul. Tarnowskiej... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

19.09.2014 r.

Do wypadku drogowego z udzia?em motocykla i samochodu osobowego zostali?my zadysponowani o godzinie 14:39. Podczas gdy zast?p GBARt z naszej jednostki uda? si? do stacji paliw w Gromniku aby uzupe?ni? paliwo , kierowca otrzyma? informacj? i powa?nym zdarzeniu drogowym 400 m od stacji paliw. Natychmiast uda? si? na miejsce informuj?c SK KM PSP w Tarnowie o zaistnia?ej sytuacji, i prosz?c o zadysponowanie dodatkowych si? i ?rodkw na miejsce zdarzenia. Po doje?dzie na miejsce zabezpieczono miejsce zdarzenia a stra?acy ktrzy udawali si? na syren? nie mog?c przejecha? do remizy udzielali pomocy na miejscu zdarzenia, po chwili na miejsce zdarzenia dotar? zesp? Ratownictwa Medycznego ( P Gromnik) oraz zast?p SLBus z naszej jednostki. Poszkodowane zosta?y 2 osoby motocyklista ktry z licznymi obra?eniami cia?a zosta? zabrany do szpitala oraz kierowca samochodu osobowego uskar?aj?cy si? na bl w klatce piersiowej. Dzia?ania trwa?y 3 godziny, ruch na drodze wojewdzkiej nr. 977 zosta? ca?kowicie wstrzymany do czasu zako?czenia prowadzonych dzia?a? a ruch odbywa? si? objazdami. W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt i SLBus OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) Pogotowie Ratunkowe ( "P" Gromnik, "P" Zakliczyn) oraz Wydzia? Ruchu Drogowego z Tarnowskiej Policji.

Fotorelacja: GROMNIK24.PL

Wideorelacja: POGRZE24.PL

 
Po?ar s?omy... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

12.09.2014r.

Do po?aru s?omy zostali?my zadysponowani o godzinie 19:20. Po doje?dzie w okolice miejsca wskazanego przez zg?aszaj?cego( ul. Monte Cassino w Gromniku) okaza?o si? ?e dojazd na miejsce zdarzenia jest nie mo?liwy, stra?acy udali si? pieszo oko?o 800 m wraz z podr?cznym sprz?tem ga?niczym. Okaza?o si? ?e pal? si? dwa niekontrolowane ogniska ktre po zmroku z du?ej odleg?o?ci wygl?da?y gro?nie. Nasze dzia?ania polega?y na ugaszeniu ognisk. Dzia?ania trwa?y oko?o 1 godziny i bra? w nich udzia? zast?p GBARt z naszej jednostki.

 
Powiatowe Zawody Sportowo Po?arnicze MDP... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

6.09.2014 r.

O godzinie 14 na stadionie sportowym dru?yny LKS Dunajec Zakliczyn rozpocz??y si? zmagania dru?yn M?odzie?owych m?skich i ?e?skich z terenu powiatu Tarnowskiego. Do zmaga? swoj? gotowo?? zg?osi?o 11 dru?yn m?skich oraz 7 ?e?skich. Nasz? gmin? reprezentowa?a dru?yna MDP m?ska przy OSP Gromnik. M?odzie? stan??a przed dwoma zadaniami: sztafet? 7x50 z przeszkodami oraz ?wiczeniem bojowym. Nasza dru?yna wykaza?a si? siln? wol? walki i po ?wiczeniu sztafeta po?arnicza plasowa?a si? na 5 miejscu. Do ?wiczenia bojowego przyst?powali?my z ogromnym stresem ale i mobilizacj?, dzi?ki temu awansowali?my i uplasowali?my si? na znakomitym 4 miejscu!. Nasz? jednostk? reprezentowa?a dru?yna w sk?adzie:

Jakub Kiero?ski, Maciej Pytko, Dominik Kucharzyk,Nawj Piotr, Swka Seweryn, Dydyk Dominik, Witwicki Pawe?, Wrbel B?a?ej, Wi?niowski Dawid.

Gratulujemy naszym m?odym druhom wspania?ego wyniku!

FOTORELACJA

 
Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze..... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Dnia 31 sierpnia na boisku sportowy w Gromniku odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze. Na starcie w dwch kategoriach stawi?o si? ??cznie 5 dru?yn:

Dru?yny MDP M?skie:

OSP Gromnik

OSP Siemiechw

Seniorzy:

OSP Gromnik

OSP Siemiechw

OSP Chojnik

Zmagania rozpocz??y dru?yny MDP sztafet? po?arnicz? 7x50, nast?pnie ?wiczenie to wykonywa?y dru?yny seniorw. Po zako?czonej sztafecie , dru?yny wystartowa?y w efektownym ?wiczeniu bojowym. Po zako?czeniu zmaga? s?dzia g?wny zawodw m?.asp. Damian Miczek przedstawi? protok? ko?cowy zawodw wraz z wynikami:

M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze M?skie:

I miejsce : MDP przy OSP Siemiechw ( dru?yna startowa?a poza konkurencj? ze wzgl?du na nieodpowiedni wiek zawodnikw)

II miejsce : MDP przy OSP Gromnik ( dru?yna spe?niaj?ca wymagania regulaminu przechodz?ca do etapu Powiatowego)

Seniorzy:

I miejsce : OSP Gromnik

II miejsce: OSP Chojnik

III miejsce: OSP Siemiechw

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodw!!

Fotorelacja z zawodw na portalu GROMNIK24.PL

 
?wiczenia powiatowe w Roztoce... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

26.08.2014r.

Do dwch powa?nych zdarze? zostali?my zadysponowani oko?o godziny 17. Dosz?o do po?aru w szpitalu po?o?niczym w Roztoce (Gmina Zakliczyn), dodatkowo przy doje?dzie do szpitala dosz?o do kolejnego zdarzenia, wypadku drogowego z udzia?em dwch samochodw osobowych. Zadaniem naszej jednostki by?y dzia?ania przy wypadku drogowym wraz z kolejnymi jednostkami ktre dociera?y do zdarzenia. Na szcz??cie by? to scenariusz ?wicze? powiatowych w ktrych nasza jednostka bra?a udzia?. Pe?ny opis ?wicze? oraz fotorelacja na portalu GROMNIK24.PL

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.