AKTUALNO?CI :
Po?ar pustostanu... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

17.01.2015 r.

O godzinie 16:55 zostali?my zadysponowani do po?aru drewnianego pustostanu w miejscowo?ci Brzozowa. Do zdarzenia udali?my si? dwoma zast?pami GBARt oraz GCBA. Po doje?dzie na miejsce zast?pw z naszej jednostki budynek o wymiarach 6x3 m by? obj?ty w ca?o?ci ogniem, a na miejscu dzia?ania prowadzi?a miejscowa jednostka. Dzia?ania stra?akw polega?y na zbudowaniu linii ga?niczych oraz podaniu wody na p?on?cy budynek, ktry nast?pnie zosta? rozebrany a siano i s?oma zebrana w ?rodku zosta?a usuni?ta na zewn?trz i przelana. Budynek pozbawiony by? mediw. W dzia?aniach trwaj?cych 2,5 godziny bra?y udzia?: GBARt, GCBA OSP KSRG Gromnik, GBAM OSP Brzozowa, GBARt JRG 2 Tarnw(posterunek Siedliska), GCBA OSP KSRG Chojnik oraz Policja.

 
Pierwsza interwencja 2015 r.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

08.01.2015 r.

O godzinie 8:38 zostali?my zadysponowani do pomocy Pogotowiu Ratunkowemu w Gromniku na ul. Monte Cassino. Z powodu oblodzenia drogi dojazd karetk? Pogotowia Ratunkowego na miejsce gdzie osoba poszkodowana wymaga?a pomocy nie by? mo?liwy. Ze wzgl?du na stromy podjazd ekipa Pogotowia Ratunkowego poprosi?a o pomoc w transporcie pacjentki do karetki pogotowia ( oko?o 700 m). W dzia?aniach trwaj?cych 30 minut bra?y udzia? : GBARt OSP KSRG Gromnik, Pogotowie Ratunkowe ( P-6) Gromnik

 
?wiczenia... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

?wiczenia odby?y si? 3 stycznia 2015 roku na terenie przedsi?biorstwa dzia?aj?cego na terenie miejscowo?ci Gromnik. W ?wiczeniach bra?o udzia? dwa zast?py z jednostki OSP KSRG Gromnik plus stra?acy dzia?aj?cy jako rozjemcy w sumie 16 ratownikw. Za?o?e? by?o kilka, pierwszym by?o doskonalenie technik wydobywania osb uwi?zionych w samochodach bior?cych udzia? w zdarzeniach drogowych, udzielanie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, oraz prze?wiczenie procedur wed?ug ktrych prowadzimy dzia?ania ratownictwa technicznego. Najwa?niejszym punktem ?wicze? by?o zapoznanie si? z nowym sprz?tem pneumatycznym ktry trafi? do naszej jednostki pod koniec 2014 roku. S? to poduszki pneumatyczne ktre s?u?? przede wszystkim do wydobywania osb przygniecionych przez np. samochd czy ci?gnik rolniczy. ?wiczenia oceniam dobrze wszystkie za?o?enia zosta?y zrealizowane, stra?acy zwi?kszyli swoje do?wiadczenie a sprz?t sprawdzi? si? podczas dzia?a?. Przeprowadzenie takich ?wicze? jest bardzo potrzebne, stra?acy nabieraj? do?wiadczenia oraz potrzebnej w dzia?aniach pewno?ci siebie. Sprawdzany zostaje sprz?t i jego mo?liwo?ci co skutkuje sprawnym przeprowadzeniem dzia?a? podczas prawdziwych zdarze?. Fotorelacja w Galerii.

 
Weso?ych ?wi?t! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia , prze?ywania ?wi?tecznego czasu w zdrowiu , pomy?lno?ci w ciep?ej rodzinnej atmosferze, a w nadchodz?cym 2015 roku , ?yczmy spe?nienia wszystkich marze?.


Zarz?d oraz druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Tradycje przed ?wi?teczne... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jak co roku w ostatni? zbirk? przed ?wi?tami nasza MDP z pomoc? starszych druhw ubiera?a Bo?onarodzeniow? choink?. Efekt by? jak zwykle znakomity co potwierdzimy fotorelacj? w najbli?szych dniach.

Now? tradycj? ktr? zapocz?tkowali?my w tym roku jest rozprowadzanie kalendarzy wykonanych dla naszej OSP. W uzgodnieniu z proboszczem Parafii Gromnik ks. dr. Andrzejem Jedynakiem, rozprowadzali?my kalendarze w ostatni? Niedziel? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia po ka?dej mszy ?wi?tej. Efekt przers? nasze oczekiwania, mieszka?cy bardzo ch?tnie pobierali kalendarze od naszych stra?akw . Dzi?kujemy wszystkim mieszka?com za tak ciep?e s?owa skierowane do nas za nasz? dzia?alno?? oraz za wsparcie finansowe. Ks.Dr Andrzejowi Jedynakowi dzi?kujemy za okazan? pomoc oraz zgod? na rozprowadzanie kalendarzy przed Ko?cio?em Parafialnym. Fotorelacja wkrtce.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.