AKTUALNO?CI :
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

15.11.2010r.

O godzinie 10:00 Dosz?o do tragicznego wypadku ci?gnika rolniczego w miejscowo?ci Rzepiennik Marciszewski. Do Zdarzenia zadysponowano 369[k]89 GBARt OSP KSRG Gromnik, 362[k]21 GBARt JRG 2 ( filia Siedliska), 369[k]20 SLRT OSP KSRG Chojnik , oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu pojazdu przed dalszym stoczeniem, usuni?ciu elementw utrudniaj?cych wyci?gni?cie poszkodowanego za pomoc? sprz?tu hydraulicznego, wyci?gni?ciu oraz przekazaniu poszkodowanego pogotowiu ratunkowemu, pomocy w transporcie do karetki ok. 100 m, oraz postawieniu i zabezpieczeniu ci?gnika rolniczego. Osoba poszkodowana w ci??kim stanie zosta?a zabrana do szpitala. Dzia?ania Trwa?y oko?o 1 godz.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

27.10.2010 r.

Tu? po godzinie 20 ,. zadysponowani zostali?my do wypadku drogowego w Gromniku na ul. Tarnowskiej( DW 977) . Zderzeniu uleg?y 2 samochody osobowe. W wyniku zdarzenia poszkodowana zosta?a jedna osoba. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozbitych pojazdw, udzieleniu pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, sorpcji wyciekw. Osoba poszkodowana zosta?a przekazana zespo?owi Pogotowia Ratunkowego z Wojnicza. W Dzia?aniach trwaj?cych ok. 2 godziny bra?y udzia?:369[k]89 GBARt OSP KSRG Gromnik, 362[k]21 GBARt JRG 2 Tarnw ( filia Siedliska) , zesp? Pogotowia Ratunkowego z Wojnicza, oraz radiowz Policji. Zdj?cia w Galerii.

 
Kolizja.. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

22.10.2010r.

W pi?tek o godzinie 21:18 zostali?my zadysponowani do kolizji drogowej na ulicy Tarnowskiej w Gromniku ( DW 977). Nikt z podr?uj?cych nie odnis? obra?e?, natomiast mocno rozbite zosta?y 3 samochody. Nasze dzia?ania trwaj?ce oko?o godziny polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozbitych pojazdw sorpcji p?ynw eksploatacyjnych. W dzia?aniach bra?y udzia?: 369[k]89 GBARt OSP KSRG Gromnik, oraz radiowz policji.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W zwi?zku z sezonem grzewczym polecamy pa?stwu przeczytanie informatora przygotowanego przez Komend? G?wn? PSP na temat tlenku w?gla zwanego popularnie czadem.

Czujniki tlenku w?gla

Tlenek w?gla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepe?nego spalania materia?w palnych, w tym paliw, ktre wyst?puje przy niedostatku tlenu w otaczaj?cej atmosferze. Z tego wzgl?du wszystkie urz?dzenia, w ktrych nast?puje spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane w?glem lub drewnem, piecyki ?azienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszcze?) mog? w niesprzyjaj?cych warunkach by? ?rd?em tlenku w?gla. Najcz??ciej do wypadkw zwi?zanych z zatruciem czadem dochodzi w ?azience wyposa?onej w grza?k? wody przep?ywowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz podczas dogrzewania sypialni r?nego rodzaju piecykami. Zatrucie tlenkiem w?gla zwi?zane jest z faktem, ?e ??czy si? on z hemoglobin? 250 razy szybciej ni? tlen, tworz?c tzw. karboksyhemoglobin?, przez co blokuje rozprowadzanie tlenu w organizmie przez krew. Niebezpiecze?stwo zaczadzenia zwi?zane jest rwnie? z tym, ?e tlenek w?gla jest gazem niewyczuwalnym zmys?ami cz?owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). W trosce o w?asne bezpiecze?stwo, warto rozwa?y? zamontowanie w domu czujnikw tlenku w?gla. Pomimo, ?e nie zapobiegaj? one powstaniu czadu, skutecznie mog? zaalarmowa? lokatorw mieszkania, w ktrym wydziela si? ten niebezpieczny gaz, umo?liwiaj?c szybkie opuszczenie zagro?onego domu lub mieszkania. Koszt zamontowania takich urz?dze? jest niewsp?miernie niski do korzy?ci, jakie daje ich zastosowanie (??cznie z uratowaniem najwy?szej warto?ci, jak? jest nasze ?ycie).

Sposb instalowania czujnikw tlenku w?gla

Czujniki powinny by? montowane zgodnie z zaleceniami producenta, najcz??ciej na wysoko?ci wzroku, min. 1,5 m od pod?ogi oraz ok. 2 m od urz?dze? mog?cych by? ?rd?em tlenku w?gla. Detektorw tych nie nale?y montowa? zarwno w tzw. martwych przestrzeniach, (np. wn?kach zas?oni?tych przez meble czy zas?ony, w szczycie dachu, itp.), jak i tam gdzie jego dzia?anie b?dzie zak?cone przez bezpo?redni dop?yw ?wie?ego powietrza (np. w pobli?u drzwi, okien, kratek wentylacyjnych, wentylatorw). Urz?dze? tych nie powinno si? rwnie? umieszcza?, w miejscach nara?onych na dzia?anie kurzu, brudu, aerozoli i domowych chemikaliw oraz w pomieszczeniach o du?ej wilgotno?ci powietrza. Liczba czujnikw tlenku w?gla, jakie nale?y zamontowa? w budynku zale?y od wielu czynnikw, m.in.: ilo?ci i lokalizacji urz?dze? mog?cych by? ?rd?em CO, uk?adu budynku ilo?ci sypialni. Generaln? zasad? jest rozmieszczenie czujnikw w taki sposb, aby

w przypadku ich zadzia?ania sygna? by? s?yszalny w sypialniach. Tak wi?c je?eli w budynku b?dzie si? znajdowa? tylko jeden detektor CO powinno si? go instalowa? na korytarzu w pobli?u sypialni lub w samej sypialni!

Nale?y zwrci? uwag? na fakt, ?e czujniki tlenku w?gla nie wykrywaj? innych gazw (np. metanu, propanu, butanu). Poza wyj?tkowymi przypadkami tzw. wielofunkcyjnych urz?dze?, nie mog? by? rwnie? stosowane jako detektory wykrywaj?ce dym podczas po?aru.

Jakie s? objawy zatrucia czadem w zale?no?ci od st??enia w pomieszczeniu. St??enie obj?to?ciowe CO (tlenku w?gla)

Objawy zatrucia:

0,01-0,02 %

Lekki bl g?owy przy ekspozycji 2-3 godziny.

0,04 %

Silny bl g?owy zaczynaj?cy si? oko?o 1 godzin? po wdychaniu tego st??enia.

0,08 %

Zawroty g?owy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwch godzinach trwa?? ?pi?czka.

0,16 %

Silny bl g?owy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwch godzinach.

0,32 %

Intensywny bl g?owy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.

0,64 %

Bl g?owy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w nieca?e 20 minut.

1,28 %

Utrata przytomno?ci po 2-3 wdechach, ?mier? po 3 minutach.

 
Witamy ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Witamy!

Po 2 letniej przerwie oficjalna strona internetowa Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku zosta?a reaktywowana i wraca z nowym adresem www.osp.gromnik.pl . ukazujemy pa?stwu nowo?ci , now? szat? graficzn? , du?o zdj?? z naszej dzia?alno?ci bojowej oraz kulturalnej. W tym dziale przedstawia? b?dziemy pa?stwu bie??ce informacje dotycz?ce wyjazdw do zdarze? . Serdecznie witamy i zapraszamy do odwiedzin!

Zarz?d oraz cz?onkowie OSP Gromnik

 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 50 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.