AKTUALNO?CI :
Kolizja na DW 977.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

08.02.2015r.

O godzinie 8:42 zostali?my zadysponowani do zdarzenia drogowego na ul. Krynickiej w Gromniku(DW 977). Po doje?dzie na miejsce zdarzenia , zastali?my dwa rozbite pojazdy, samochd osobowy znajdowa? si? na dachu, drugi samochd bus z przyczepk? znajdowa? si? po drugiej stronie w rowie. Jak si? okaza?o by?y to dwa oddzielne zdarzenia, samochd typu bus wpad? w po?lizg, niszcz?c bariery energoch?onne wpad? do rowu przewracaj?c si? na bok. Zdarzenie zauwa?y? przeje?d?aj?cy kierowca i zatrzyma? swj pojazd nast?pnie uda? si? sprawdzi? czy kto? nie potrzebuje pomocy. Na ca?e zaj?cie nadjecha? samochd osobowy ktry chc?c omin?? zdarzenie wpad? w po?lizg i dachowa? wypadaj?c z drogi. W sumie w pojazdach podr?owa?o 9 osb, z czego 3 z niegro?nymi obra?eniami trafi?y do szpitala. Ruch odbywa? si? wahad?owo, a na czas wyci?gania uszkodzonych pojazdw by? zamykany. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenie pomocy przedmedycznej . W dzia?aniach bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska), Pogotowie Ratunkowe: P-6 Gromnik, P-7 Szerzyny, P-8 Zakliczyn, policja oraz pomoc drogowa. Relacja GROMNIK.24.PL

 
Otwarcie mieszkania... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

06.02.2015r.

O godz. 13.03 zostali?my zadysponowani do otwarcia mieszkania na ulic? Pogrze w Gromniku. Po przyje?dzie na miejsce zdarzenia na miejscu znajdowa? si? patrol Policji oraz za?oga Pogotowia Ratunkowego. Wewn?trz budynku jednorodzinnego znajdowa? si? starszy m??czyzna ktry prawdopodobnie upad? i nie mg? si? porusza? o w?asnych si?ach. Nasze dzia?ania polega?y na otwarciu drzwi wej?ciowych do budynku oraz pomocy zespo?owi Pogotowia Ratunkowego w transporcie osoby poszkodowanej do karetki. W dzia?aniach bra?y udzia? GBARt OSP KSRG Gromnik, Pogotowie Ratunkowe (Gromnik), patrol Policji Ci??kowice.

 
Intensywna sobota .... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

31.01.2015 r.

W sobot? 31 stycznia o godzinie 17:00 rozpocz??o si? zebranie walne-sprawozdawcze. Tradycyjnie po przywitaniu go?ci nast?pi? wybr przewodnicz?cego i sekretarza zebrania. Po przedstawieniu porz?dku obrad wybrano rwnie? komisje. Nast?pnie przyst?piono do przedstawiania sprawozda? z dzia?alno?ci Prezesa, Naczelnika, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2014. Nast?pnie g?os zabrali przybyli go?cie ktrzy dzi?kowali za dotychczasow? wsp?prac? i ?yczyli sukcesw w 2015 roku. Nast?pnym punktem by?o udzielenie absolutorium zarz?dowi jednostki , ktre udzielono jednog?o?nie , nast?pnie przedstawiono plany finansowe oraz protok? komisji uchwa? i wnioskw. Po zako?czeniu zebrania nast?pi? tradycyjny pocz?stunek, lecz sobota to rwnie? 3 interwencje o ktrych poni?ej...

O godzinie 8:38 zostali?my zadysponowani do usuwania powalonego drzewa na drodze wojewdzkiej w miejscowo?ci Rzepiennik Marciszewski. Drzewo pod naporem ci??kiego ?niegu z?ama?o si? blokuj?c przejazd samochodw. Jak si? okaza?o nie by?a to jedyna interwencja tego dnia.

Nast?pne zg?oszenie wp?yn??o o godzinie 15:49 . Rwnie? zablokowany przez powalone drzewo zosta? jeden pas drogi wojewdzkiej na granicy Rzepiennika Marciszewskiego i Strzy?ewskiego.

Kolejne zg?oszenie o podobnej tre?ci otrzymali?my w trakcie walnego zebrania o godzinie 19:45, tym razem zablokowana by?a droga wojewdzka nr. 977 w Gromniku (Szyd?wki).

We wszystkich tych zdarzeniach dzia?ania polega?y podobnie, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, poci?cie i usuni?cie konarw w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach bra? udzia? zast?p GBARt OSP KSRG Gromnik.

 
Pomoc Pogotowiu Ratunkowemu... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

27.01.2015 r.

O godzinie 7:25 zostali?my zadysponowani do pomocy w transporcie osoby poszkodowanej w Gromniku na ul Monte Cassino. Dojazd do miejsca zamieszkania by? niemo?liwy wi?c transport do karetki odby? si? pieszo. W dzia?aniach trwaj?cych 40 minut bra?y udzia?: Pogotowie Ratunkowe(Gromnik) , GBARt OSP KSRG Gromnik.

 
Zima zaatakowa?a... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

25.01.2015 r.

O godzinie 9:38 zostali?my zadysponowani do usuni?cia drzewa, ktre pod naporem du?ej ilo?ci mokrego ?niegu spad?o na jezdni? drogi powiatowej relacji Gromnik-Fa?ciszowa skutecznie blokuj?c przejazd. Nasze dzia?ania trwa?y na poci?ciu konaru przy pomocy pilarki oraz uprz?tni?ciu go w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach bra? udzia? zast?p GBARt OSP KSRG Gromnik.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.