AKTUALNO?CI 2014 r,
Weso?ych ?wi?t! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia , prze?ywania ?wi?tecznego czasu w zdrowiu , pomy?lno?ci w ciep?ej rodzinnej atmosferze, a w nadchodz?cym 2015 roku , ?yczmy spe?nienia wszystkich marze?.


Zarz?d oraz druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Tradycje przed ?wi?teczne... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jak co roku w ostatni? zbirk? przed ?wi?tami nasza MDP z pomoc? starszych druhw ubiera?a Bo?onarodzeniow? choink?. Efekt by? jak zwykle znakomity co potwierdzimy fotorelacj? w najbli?szych dniach.

Now? tradycj? ktr? zapocz?tkowali?my w tym roku jest rozprowadzanie kalendarzy wykonanych dla naszej OSP. W uzgodnieniu z proboszczem Parafii Gromnik ks. dr. Andrzejem Jedynakiem, rozprowadzali?my kalendarze w ostatni? Niedziel? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia po ka?dej mszy ?wi?tej. Efekt przers? nasze oczekiwania, mieszka?cy bardzo ch?tnie pobierali kalendarze od naszych stra?akw . Dzi?kujemy wszystkim mieszka?com za tak ciep?e s?owa skierowane do nas za nasz? dzia?alno?? oraz za wsparcie finansowe. Ks.Dr Andrzejowi Jedynakowi dzi?kujemy za okazan? pomoc oraz zgod? na rozprowadzanie kalendarzy przed Ko?cio?em Parafialnym. Fotorelacja wkrtce.

 
Dwa wypadki w jeden dzie?... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

18.12.2014 r.

O godzinie 10:34 zostali?my zadysponowani do wypadku drogowego na DW 980 w miejscowo?ci Siemiechw. Na zakr?cie samochd osobowy wypad? z drogi i dachowa?. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia kieruj?ca pojazdem znajdowa?a si? pod opiek? zespo?u ratownictwa medycznego. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu pojazdu na ko?a oraz usuni?ciu w bezpieczne miejsce. Osoba poszkodowana zosta?a zabrana do szpitala. W dzia?aniach trwaj?cych godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GLBRt OSP Siemiechw, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) , Zesp? Ratownictwa medycznego P-6 Gromnik oraz Policja.

Nie d?ugo po powrocie o godzinie 11:52 ponownie rozleg? si? d?wi?k syreny, tym razem zostali?my zadysponowani do wypadku drogowego na granicy miejscowo?ci Siemiechw i Gromnik ( rwnie? DW 980). Samochd osobowy ktrym podr?owa?a jedna osoba, dachowa? na drodze. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia okaza?o si? ?e kieruj?ca opu?ci?a pojazd o w?asnych si?ach, samochd znajdowa? si? na boku. Nasze dzia?ania polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej osobie poszkodowanej ktra zosta?a zabrana do szpitala. Po zako?czonych dzia?aniach Policji uszkodzony pojazd zosta? postawiony na ko?a oraz usuni?ty z jezdni ktr? blokowa?. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GLBRt OSP Siemiechw, GCBARt JRG 2 Tarnw(posterunek Siedliska) , Zesp? Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

 
Plama oleju.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

16.12.2014r.

O godzinie 5:50 zostali?my zadysponowani do usuni?cia plamy oleju wynikaj?cej z awarii samochodu ci??arowego. Do zdarzenia dosz?o na DW 977 ( ul. Krynicka w Gromniku). Po doje?dzie okaza?o si? ?e na odcinku 120 m rozlany jest olej silnikowy na szeroko?? 1 m. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i neutralizacji substancji . W dzia?aniach trwaj?cych 1,5 godziny bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik oraz Policja.

 
3 interwencje w jeden dzie?.... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

11.12.2014r.

O godzinie 8:37 zostali?my zadysponowani do po?aru budynku jednorodzinnego drewnianego w miejscowo?ci Siemiechw. Po doje?dzie na miejsce zdarzenia do zadymionego budynku wprowadzona zosta?a rota z naszej jednostki wyposa?ona w aparaty ODO w celu lokalizacji po?aru. Okaza?o si? ?e pali?a si? instalacja elektryczna. Dzia?ania polega?y na od??czeniu energii elektrycznej, rozebraniu ?ciany oraz dogaszeniu tl?cych si? elementw. Dom o w?asnych si?ach opu?ci?y dwie osoby. Jedna z osb zosta?a przebadana przez zesp? ratownictwa medycznego. W dzia?aniach trwaj?cych 1,5 godziny bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBA OSP Siemiechw, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska), Zesp? Ratownictwa Medycznego P-6 Gromnik, Policja, Pogotowie Energetyczne.

O godzinie 14:50 zostali?my zaalarmowani do ?miertelnego wypadku na granicy miejscowo?ci Chojnik/ Siedliska. Po zg?oszeniu si? do SK KM PSP Tarnw, dyspozytor podzi?kowa? za gotowo?? i przekaza? informacj? ?e do zdarzenia wystarcz? zadysponowane jednostki. Relacja Pogrze24.pl

O godzinie 22:44 zostali?my zadysponowani do dachowania samochodu osobowego na DW 980 (ul. JP II) Po doje?dzie na miejsce zdarzenia okaza?o si? ?e jedna z 2 osb podr?uj?cych wymaga pomocy medycznej oraz hospitalizacji. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz usuni?ciu pojazdu w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia? : GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) Zesp? Ratownictwa Medycznego P-6 Gromnik, Policja.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.