AKTUALNO?CI 2010r. :
Nocna Wichura... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

12.02.2011 r.

O godzinie 3:17 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do usuwania powalonych dwch du?ych drzew ktre przewrci?y pot??ne podmuchy wiatru na drog? wojewdzk? nr. 980 (Gromnik-Zakliczyn) w Gromniku. Po przyje?dzie na miejsce zdarzenia zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz przy pomocy 3 pilarek usuni?to przeszkod? z drogi. Nast?pnie dowdca podj?? decyzj? o wezwaniu podno?nika hydraulicznego z JRG 2 w Tarnowie w celu usuni?cia pozosta?ego konaru ktry grozi? z?amaniem i przewrceniem na drog?, dzia?ania prowadzone by?y przez 4 godziny z czego oko?o 3 godzin ruch by? ca?kowicie zamkni?ty. Objazdy zorganizowa?a Policja. W dzia?aniach bra?y udzia? : GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw (filia Siedliska) , SH-40 JRG 2 Tarnw oraz Policja. Zdj?cia w Galerii.

 
Przerwane ?wi?towanie, Kolizja. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

25.12.2010 r.

O godzinie 20:47 d?wi?k syreny przerwa? Bo?onarodzeniowy wieczr stra?akom z naszej jednostki. W miejscowo?ci Chojnik (DW 977) samochd osobowy wpad? w po?lizg , wpad? do rowu i dachowa?. Na szcz??cie ?adna z 5 podr?uj?cych osb nie odnios?a obra?e?, i nie wymaga?a hospitalizacji. Dzia?ania Stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, postawieniu pojazdu na ko?a oraz odpi?ciu akumulatora. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: Pogotowie Ratunkowe, 369[k]89 GBARt OSP KSRG Gromnik, 362[k]27 GCBARt JRG 2 filia Siedliska.

 
Weso?ych ?wi?t! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

24.12.2010r.

Na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia oraz 2011 rok, sk?adamy pa?stwu najserdeczniejsze ?yczenia, zdrowia, rado?ci, ciep?a rodzinnego, ludzkiej ?yczliwo?ci , oraz B?ogos?awie?stwa narodzonego Zbawiciela. Stra?akom pe?ni?cym w te Bo?onarodzeniowe dni S?u?b?, ?yczymy przede wszystkim spokoju, aby w gronie swoich kolegw czuli si? jak w gronie rodzinnym. wszystkim Stra?akom ?yczymy tyle powrotw co wyjazdw a rodzinom spokoju, o swoich najbli?szych. Weso?ych ?wi?t!

Zarz?d oraz Druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku.

 
Dzi?kujemy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

22.12.2010 r.

We Wtorkowe popo?udnie dotar? do naszej jednostki kurier ktry przywiz? "?wi?teczny prezent" o ktrym ju? pisali?my. Po otwarciu paczki naszym oczom ukaza?a si? motopompa szlamowa HONDA WT40X o wydajno?ci 1650 l/min . Pompa ta idealnie uzupe?ni tabor pomp w naszej jednostce ktry zosta? mocno nadwer??ony podczas tegorocznej powodzi. Pompa dodatkowo wyposa?ona jest w komplet w??y i ??cznikw( ssawny 5m oraz t?oczne W-110 3 szt.) .Zdj?cia w Galerii.

Podzi?kowanie

W imieniu Zarz?du , druhw Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku oraz mieszka?cw Gminy Gromnik, pragniemy podzi?kowa? fundacji Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy ktra by?a organizatorem lipcowej akcji " STOP POWODZIOM". Przekazany tak przydatny i warto?ciowy sprz?t by? nam bardzo potrzebny gdy? brak by?o w?a?nie du?ej pompy szlamowej ktra u?atwi?a by wiele zada? zwi?zanych z dzia?aniami przeciw powodziowymi. Nasze podzi?kowania s? tym bardziej gor?ce gdy? sprz?t taki jest bardzo drogi w zakupie. Pragniemy zapewni? nasze wsparcie dla ka?dej akcji WO?P je?li tylko wp?ynie do nas pro?ba o pomoc , nie odmwimy gdy? jeste?my bardzo wdzi?czni za takie wyr?nienie bycia w elitarnym gronie 575 jednostek ktre otrzyma?y sprz?t w?a?nie z akcji " STOP POWODZIOM". Jednocze?nie zapewniamy ?e sprz?t b?dzie wykorzystany w pe?ni profesjonalnie tam gdzie tylko zajdzie potrzeba pomocy.

Dzi?kujemy!

Zarz?d oraz Druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
WO?P i akcja STOP POWODZIOM!... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

18.12.2010 r.

18 Grudnia na pl. Pi?sudskiego w Warszawie Fundacja Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy uroczy?cie przekaza?a sprz?t do zwalczania skutkw powodzi ktre tak bardzo dotkn??y nasz region jak i ca?y kraj. Dzi?ki akcji przeprowadzonej przez WO?P w lipcu tego roku, pod tytu?em "STOP POWODZIOM!" uda?o uzbiera? si? gigantyczn? sum? 2.644.507,34 z?otych. Zebrana kwota pozwoli?a na zakup sprz?tu dla 575 jednostek OSP na terenie kraju!, w tym dla 139 z wojewdztwa ma?opolskiego, w tym dla naszej jednostki!. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy na kuriera ze "?wi?teczn? przesy?k?" ktra zawiera? b?dzie pomp? szlamow? HONDA WT 40 wraz z zestawem w??y. Zdj?cia oraz nasze podzi?kowanie dla fundacji opublikujemy na naszej stronie gdy tylko kurier zapuka do naszych drzwi. Relacja z uroczystego przekazania: http://www.wosp.org.pl/stoppowodziom/aktualnosci/7365_stop_powodziom_sprzet_rozdany_akcja_zamknieta.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.