AKTUALNO?CI :
Wycieczka MDP... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Pod koniec grudnia nasza M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w 15 osobowym sk?adzie wybra?a si? pod opiek? rodzicw i naszych stra?akw na wycieczk? do dwch Muzew. Naszym pierwszym celem by?o Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Zwiedzanie pi?knych "podniebnych" eksponatw trwa?o oko?o 1,5 godziny dodatkowo bardzo ciekawa by?a wiedza przekazana przez przewodnika. Nast?pnie udali?my si? do miejsca szczeglnego dla nas Stra?akw, do Centralnego Muzeum Po?arnictwa . Pod wodz? pani przewodnik ruszyli?my do zwiedzania , na pocz?tek pojazdy po?arnicze ktre zrobi?y nie ma?e wra?enie na nas wszystkich. Ilo?? pojazdw i ich stan zachowania zaskoczy? nas wszystkich. Nast?pnie mogli?my zobaczy? zabytkowy sprz?t po?arniczy i ogromna kolekcj? umundurowania stra?akw zarwno bojowego jak i galowego. Zwiedzanie w Mys?owicach zako?czyli?my wsplnymi pami?tkowymi fotografiami ktre s? do obejrzenia w dziale Galeria. Podsumowuj?c wyjazd pragniemy podzi?kowa? rodzicom ktrzy zgodzili si? po?wi?ci? cenny czas na pomoc w opiece nad ca?? dru?yn?, dzi?kujemy rwnie? sponsorom tego wyjazdu.

 
Weso?ych ?wi?t! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Z okazji nadchodz?cych ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczymy

Aby przy ?wi?tecznym stole nie zabrak?o ?wiat?a i ciep?a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok nis? ze sob? szcz??cie i pomy?lno??.

Zarz?d i cz?onkowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Gromniku

 
Smutna informacja... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Z g??bokim ?alem i smutkiem zawiadamiamy ?e w dniu 9 sierpnia 2015 r. zgin?? nasz kolega druh Dawid Burnat.

Druh Dawid zwi?zany by? z Ochotnicz? Stra?? Po?arn? w Gromniku od najm?odszych lat . Pocz?tkowo cz?onek MDP odnosz?cy sukcesy w zawodach sportowo- po?arniczych, turniejach wiedzy po?arniczej i konkursach. Po osi?gni?ciu pe?noletno?ci aktywnie uczestniczy? w szkoleniach, ?wiczeniach a przede wszystkim w akcjach ratowniczo-ga?niczych daj?c si? pozna? jako stra?ak profesjonalnie wykonuj?cy swoje zadania i w pe?ni zaanga?owany w bezinteresown? s?u?b?.

Nadal nie wierzymy w to co si? wydarzy?o, pozostaniesz w naszej pami?ci jako cz?owiek pe?en optymizmu, humoru, ?yczliwo?ci. Chocia? ci??ko jest pisa? o Tobie w czasie przesz?ym to jeste?my wdzi?czni za te wszystkie chwile sprz?dzone razem.

Pogrzeb naszego przyjaciela odb?dzie si? 13.08.2015 r. o godzinie 17:00 w Ko?ciele Parafialnym w Gromniku.

Zbirka pocztw sztandarowych oraz druhw z jednostek ch?tnych do wzi?cia udzia?u w uroczysto?ci o godzinie 16:20 na placu przed remiz? OSP w Gromniku


 
Dachowanie w Siemiechowie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

26.05.2015 r.

O godzinie 18:18 otrzymali?my wezwanie do dachowania samochodu osobowego w miejscowo?ci Siemiechw DW 980. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e samochd osobowy dachowa? i wpad? do rowu. Osoby podr?uj?ce pojazdem opu?ci?y samochd samodzielnie, po przebadaniu pozosta?y na miejscu zdarzenia. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuni?ciu pojazdu w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBA OSP Siemiechw, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) , Pogotowie Ratunkowe (P6 Gromnik) oraz Policja.

FOTO

WIDEO - wyjazd naszej jednostki

 
Kolizja w Siemiechowie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

22.05.2015 r.

O godzinie 7:41 zostali?my zadysponowani do kolizji na DW 980 w miejscowo?ci Siemiechw. Po doje?dzie na miejsce okaza?o si? ?e zderzeniu uleg?y dwa samochody osobowe z czego jeden znajdowa? si? w rowie. Osoby podr?uj?ce zosta?y przebadane na miejscu, i nie wymaga?y hospitalizacji. Dzia?ania stra?akw polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usuni?ciu rozbitych pojazdw w bezpieczne miejsce. W dzia?aniach trwaj?cych 1 godzin? bra?y udzia?: GBARt OSP KSRG Gromnik, GCBARt JRG 2 Tarnw (posterunek Siedliska) , GLBMRT OSP Siemiechw, Pogotowie Ratunkowe "P6" Gromnik, Policja.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.