W Tym dziale b?dziemy przekazywa? informacje odno?nie dzia?alno?ci M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej w Gromniku.

Masz od 10-18 lat? , jeste? znudzony codzienno?ci?? Zrb co? innego! Przyjd? do nas, przygotujemy Ci? do bycia stra?akiem od podstaw.

Zbirki MDP odbywaj? si? co Pi?tek o godzinie 17 w okresie zimowym, i o 19 w okresie letnim. Zapraszamy!

Poni?ej zdj?cia M?odzie?wki podczas uroczysto?ci, szkole? a tak?e zabaw i gier, do dyspozycji mamy st? pingpongowy oraz pi?karzyki , w okresie letnim dru?yna m?odzie?owa przygotowywana jest do zawodw sportowo po?arniczych. Zapraszamy dziewcz?ta i ch?opcw do przyst?pienia do M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej w Gromniku.

1.Materia?y szkoleniowe do Turnieju Wiedzy Po?arniczej

2. Materia?y szkoleniowe do Turnieju Wiedzy Po?arniczej (NOWE)


 

Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku

33-180 Gromnik ul. Krynicka 10

telefon: (0-14) 651-44-81

e-mail: osp.gromnik@interia.pl

Telefony alarmowe

  • 997 - Policja.
  • 998 - Stra? Po?arna
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 112 - Numer alarmowy
  • 991 - Pogotowie energetyczne
  • 992 - Pogotowie gazowe

Ostrze?enia

Aktualne ostrze?enia meteorologiczne

Aktualne Ostrze?enie Hydrologiczne

Wa?no?? ostrze?enia prosimy obserwowa? na www.imgw.pl, gdy? jest ono tam w?a?nie aktualizowane lub odwo?ywane.